Highway & SUDS Drainage Engineer - Flooding and Coastal Management Team

£30,451 - £32,234 yearly
  • Bridgend Borough Council
  • Bridgend, UK
  • 01 Jul, 2021
Full time Engineering

Job Description

Highway & SUDS Drainage Engineer - Flooding and Coastal Management Team

37 Hours per week

£30,451 – £32,234 per annum

The Flooding and Coastal Management Team are looking to employ a Highway and SUDs drainage engineer for the department.

This challenging and varied role will require an understanding and knowledge of aspects relating to SUDS drainage, flooding and coastal erosion risk management and to carry out duties to review, monitor and maintain drainage infrastructure which is the responsibility of the Highways Network Department.

You will promote the use of SUDs drainage, improvements to the coastal infrastructure and assist the duties of Bridgend County Borough Council as a Lead local flood Authority.

This will include:

Development, management and maintenance of Sustainable Urban Drainage asset database for adopted and non-adopted SUDS systems.

Engage with external bodies to promote the use of Sustainable Urban Drainage Systems

Assess and respond to planning department on drainage related development proposals in regard to Planning consents. In particular review and encourage the use of Sustainable Urban Drainage Systems.

To develop and update the asset management database under the Flood & Water Management Act duties

To assist in developing and delivering flood management/coastal protection initiatives and projects and to discharge the Authorities Flood/Costal/Land Drainage Functions under the statutory acts

Identify, monitor and supervise the repairs to Highway Network Department asset and to assist in the control & supervision of flood management and coastal projects

The applicant must have experience in undertaking the specific duties identified in this pack including access to a motor vehicle. Must be able to work within a team and communicate effectively with colleagues, local members, external companies and members of the public.

Closing Date: Wednesday 14 July 2021

 

 

 

 

Peiriannwr Draenio Priffyrdd a SDCau - Tîm Llifogydd a Rheoli Arfordirol, Depo Waterton

37 awr yr wythnos

£30,451 - £32,234 y flwyddyn

Mae'r Tîm Llifogydd a Rheoli Arfordirol yn dymuno cyflogi peiriannydd Priffyrdd a SDCau ar gyfer yr adran.

Bydd y rôl heriol ac amrywiol hon yn ei gwneud yn ofynnol cael dealltwriaeth a gwybodaeth am agweddau sy'n ymwneud â Systemau Draenio Cynaliadwy (SDCau), llifogydd a rheoli'r risg o erydu arfordirol a chynnal dyletswyddau i adolygu, monitro a chynnal seilwaith draenio y mae'r Adran Rhwydwaith Priffyrdd yn gyfrifol amdano.

Byddwch yn hyrwyddo'r defnydd o SDCau, gwelliannau i'r seilwaith arfordirol ac yn cynorthwyo dyletswyddau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr fel Awdurdod llifogydd lleol arweiniol.

Bydd hyn yn cynnwys:

Datblygu, rheoli a chynnal cronfa ddata ased Draenio Trefol Cynaliadwy ar gyfer systemau SDCau mabwysiedig a heb eu mabwysiadu.

Ymgysylltu â chyrff allanol i hyrwyddo'r defnydd i Systemau Draenio Trefol Cynaliadwy

Asesu'r adran gynllunio ar gynigion datblygu sy'n ymwneud â draenio mewn perthynas â chaniatâd cynllunio ac ymateb i hyn. Yn arbennig adolygu ac annog y defnydd o Systemau Draenio Trefol Cynaliadwy.

Datblygu a diweddaru'r gronfa ddata rheoli asedau o dan ddyletswyddau'r Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr

Cynorthwyo wrth ddatblygu a chyflawni mentrau a phrosiectau rheoli llifogydd/diogelu'r arfordir a chyflawni Swyddogaethau Draenio Llifogydd/Arfordir/Tir yr Awdurdod o dan y deddfau statudol

Nodi, monitro a goruchwylio'r atgyweiriadau i ased Draenio'r Adran Rhwydwaith Priffyrdd a chynorthwyo wrth reoli a goruchwylio prosiectau rheoli llifogydd ac arfordirol

Rhaid i'r ymgeisydd feddu ar brofiad o ymgymryd â'r dyletswyddau penodol a nodwyd yn y pecyn hwn gan gynnwys mynediad at gerbyd modur. Rhaid ichi allu gweithio mewn tîm a chyfathrebu'n effeithiol â chydweithwyr, aelodau lleol, cwmnïau allanol ac aelodau o'r cyhoedd.

Dyddiad Cau: Dydd Mercher 14 Gorffennaf 2021