SENIOR ENGINEER DRAINAGE x 2

£35,745 - £38,890 yearly
  • Caerphilly Council
  • Caerphilly, UK
  • 11 Jan, 2022
Full time Engineering

Job Description

Cyfeirnod y swydd REQ0006586

UWCH BEIRIANNYDD – DRAENIO x 2

Cyflog: Gradd 10 £35,745 SCP32 i £38,890 SCP35

Amser llawn a pharhaol

Dau gyfle newydd cyffrous i ymuno â'r Awdurdod Llifogydd Lleol Arweiniol a Thîm Draenio Gweithrediadau Priffyrdd, yn adran Isadeiledd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, fel Uwch Beiriannydd. Ar hyn o bryd, mae'r adran yn wynebu cyfnod o dwf eithriadol, ac mae cynlluniau uchelgeisiol i adeiladu tîm cryf a chydnerth i gadw i fyny â newidiadau i'r ddeddfwriaeth a chynnal presenoldeb ar flaen y gad ym maes Rheoli Perygl Llifogydd yng Nghymru.

Rydyn ni'n chwilio am unigolyn brwdfrydig a llawn cymhelliant a fydd yn gweithio gyda ni yn rhan o'r tîm. Bydd deiliaid y swydd yn helpu rheoli'r tîm ac yn gweithio ar draws Gweithrediadau Priffyrdd a Chymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy, yn ogystal â dyletswyddau eraill o dan y Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr. Bydd hefyd gyfle i ddeiliaid y swydd ddylanwadu ar ffurf yr adran yn barod ar gyfer y dyfodol, gan gynnwys gweithio ar ddiweddariadau i'r Strategaeth a Chynlluniau Rheoli Perygl Llifogydd Lleol a'r Cynllun Datblygu Lleol.

Bydd gan yr ymgeiswyr llwyddiannus ddealltwriaeth dda o fuddion a darpariaeth Seilwaith Gwyrdd, Rheoli Llifogydd yn Naturiol, a'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr.

Mae gan y Cyngor agwedd ragorol tuag at les a chydbwysedd rhwng bywyd a gwaith trwy bolisïau Adnoddau Dynol ac, ar hyn o bryd, mae'n adolygu dulliau gweithio ar gyfer y dyfodol, gan gynnwys gweithio ystwyth.

Dyddiad cau: 27 Ionawr 2022

Am Ddisgrifiad Swydd manwl a Manyleb y Person, cliciwch yma https://bit.ly/3HY6PeZ

Os byddwch chi, ar ôl darllen y Disgrifiad Swydd a Manyleb y Person, yn hoffi cael trafodaeth anffurfiol am y swydd, cysylltwch â Mark Goodger ar 07701 020205 neu goodgm@caerffili.gov.uk

Gwnewch gais ar-lein:  https://bit.ly/3HY6PeZ 

Mae gennym ni rwymedigaeth gyfreithiol i ofyn i chi ddarparu tystiolaeth o'ch hawl i weithio yn y Deyrnas Unedig. Os cewch chi eich gwahodd i gyfweliad, byddwn ni'n gofyn i chi ddarparu dogfennau priodol, fel eich tystysgrif geni lawn/pasbort/trwydded waith, yn unol â Deddf Lloches a Mewnfudo 1996.

Job Reference REQ0006586

SENIOR ENGINEER DRAINAGE x 2

Salary:  Grade 10 £35,745 SCP32  to £38,890 SCP35

Full time and Permanent

Two exciting new opportunities to join the Lead Local Flood Authority and Highways Operations Drainage Team within the Infrastructure division of Caerphilly County Borough Council as a Senior Engineer. The department is currently experiencing a period of unprecedented growth and has ambitious plans to build a strong and resilient to keep pace with changing legislation and maintain a presence at the forefront of Flood Risk Management in Wales.

We are looking for an enthusiastic and motivated individual who will work with us as part of the team. The post holders will assist with management of the Team and work across Highways Operations and Sustainable Drainage (SuDS) Approvals as well as other duties under the Flood and Water Management Act. The post holders will also have the opportunity to influence the future shape of the department in readiness for the future, including working on updates to the Local Flood Risk Management Plans and Strategy and Local Development Plan.

The successful candidates will have a good understanding of the benefits and delivery of Green Infrastructure, Natural Flood Management and the Water Framework Directive.


The Council has an excellent approach to wellbeing and work-life balance through our HR policies and is currently reviewing future methods of working, including agile working.

Closing date:  27th January 2022

For a detailed Job Description and Person Specification click here https://bit.ly/3HY6PeZ

If having read the Job Description and Person Specification you would like an informal discussion about the post please contact Mark Goodger 07701 020205 or

goodgm@caerphilly.gov.uk

Please apply online https://bit.ly/3HY6PeZ

We are legally obliged to ask you to provide evidence of your right to work in the UK.  If you are invited to interview, you will be asked to provide appropriate documents such as your full birth certificate/passport/work permit in accordance with the Asylum and Immigration Act 1996.