Senior Environmental Officer

£35,994 - £39,369 yearly
 • Natural Resources Wales
 • Hybrid (Dolgellau, UK)
 • 16 Nov, 2022
Full time Environmental Management Environmental Health

Job Description

Senior Environmental Officer

Closing date: 12 December 2022

Salary: Grade 6, £35,994 to £39,369

Location: Dolgellau

Contract type: Permanent

Work pattern: 37 hours plus participation in out of hours environment management standby rota and revised standby rota arrangements

Post number: 200212

Job Description

The post resides in the Dwyfor and Meirionnydd Environment Team in Dolgellau but operates across North West Wales. The applicant can be home based or work from any NRW office. They will be contracted to the Dolgellau office where they will be required to attend for regular meetings, which will be at least twice a month, with the remaining work schedule to be discussed on appointment.

To ensure an appropriate balance of skills in the team, this role requires a technical specialism in Water Resources, especially HydroPower schemes. A large part of the work will be to oversee the North West area’s delivery of Water Resources inspections and regulation. To help deliver this work we are looking of an individual with experience in either regulatory work or water resources.

In addition, the role will be expected to spend a proportion of their time delivering the required support on environmental incidents and participation in an environment management out of hours standby rota for North West Wales, the role requires a Regular Enforcer level warrant covering the Water Resources Act, and the Environmental Permitting Regulations.

Sustainable Management of Natural Resources (SMNR) – our Organisations’ purpose - lies at the heart of everything we do. Everyone in NRW has a role to play in achieving SMNR and within that NRW’s role in ensuring ecosystems resilience underpins wider wellbeing in Wales.

The post holder will play a leading role at place to improve wellbeing through the sustainable management of natural resources through the team remit.  

They will focus on the more complex issues/case work and provide specialist advice in the context of Environment Management, Protected Sites, Fisheries and Biodiversity.

Will work closely with Team Leader to ensure an effective delivery of Environment Team remit at place that maximises NRW, SMNR and Wellbeing objectives.

They will support the Team Leader in relevant partnership working and stakeholder engagement. 

Qualifications

 • Experience of project development and management. (desirable)
 •  Overall understanding of the sustainable management of natural resources, with focused expertise in a distinct area of the Environment Team remit.
 •  Ability to communicate effectively with stakeholders and the public, explaining issues and gaining support by influencing.
 •  Good knowledge and experience of regulatory and enforcement processes.
 •  Hold a current full UK valid licence to drive NRW fleet vehicles. (cars and vans)
 •  Welsh language Essential: Level 3 – Able to communicate with confidence in Welsh in some work situations 

Benefits

 • Agile and flexible working (role dependent) 
 • Civil Service Pension Scheme offering employer contributions of 26.6% to 30.3%
 • 28 days annual leave, rising to 33 days
 • Generous leave entitlements for all your life needs
 • Health and wellbeing benefits and support
 • Weekly well-being hour to use at your choice

For more information or to apply to this role, please press the 'APPLY NOW' button below. 

 

Uwch-swyddog Amgylcheddol, Tîm yr Amgylchedd

Dyddiad cau: 12 Rhagfyr 2022

Cyflog: Gradd 6, £35,994 to £39,369

Lleoliad: Dolgellau

Math o gontract: Parhaol

Patrwm gwaith: 37 awr yn ogystal â chymryd rhan mewn rota wrth gefn ar gyfer rheoli’r amgylchedd y tu allan i oriau a threfniadau diwygiedig ar gyfer rota wrth gefn.

Rhif swydd: 200212

Disgrifiad o’r swydd

Mae'r swydd yn eistedd yn Nhîm Amgylchedd Dwyfor a Meirionnydd ond fe'i lleolir yng Ngogledd Orllewin Cymru. Gall yr ymgeisydd fod wedi'i leoli gartref neu yn y swyddfa agosaf at eu cartref. Byddant yn cael eu contractio i swyddfa Dolgellau lle bydd gofyn iddynt fynychu ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un-i-un gydag Arweinydd y Tîm. Bydd y rhain wedi'u cynllunio o flaen llaw.

Er mwyn sicrhau cydbwysedd priodol o sgiliau yn y tîm, mae'r rôl hon yn gofyn am arbenigedd technegol mewn Adnoddau Dŵr, yn enwedig Cynlluniau ynni dŵr. Rhan fawr o'r gwaith fydd goruchwylio'r gwaith o ddarparu arolygiadau a rheoleiddio Adnoddau Dŵr ardal y Gogledd Orllewin. Er mwyn helpu i gyflawni'r gwaith hwn rydym yn edrych am unigolyn sydd â phrofiad naill ai mewn gwaith rheoleiddio neu adnoddau dŵr.

Yn ogystal, bydd disgwyl i'r rôl dreulio cyfran o'u hamser yn darparu'r gefnogaeth ofynnol ar ddigwyddiadau amgylcheddol a chymryd rhan mewn rota standby rheoli amgylchedd y tu allan i oriau ar gyfer Gogledd Orllewin Cymru, mae'r rôl yn gofyn am warant lefel Gorfodwr Rheolaidd sy'n cwmpasu'r Ddeddf Adnoddau Dŵr, a'r Rheoliadau Trwyddedu.

Mae diben ein sefydliad, sef rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy, yn ganolog i bopeth a wnawn. Mae gan bawb yn Cyfoeth Naturiol Cymru rôl i'w chwarae wrth reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy ac, o fewn hynny, rôl Cyfoeth Naturiol Cymru o sicrhau bod cydnerthedd ecosystemau yn sail i lesiant ehangach yng Nghymru.

Bydd deiliad y swydd yn chwarae rôl arweiniol yn y lle i wella llesiant drwy reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy drwy gylch gwaith y tîm.

Bydd yn canolbwyntio ar y materion / gwaith achos mwy cymhleth ac yn rhoi cyngor arbenigol yng nghyd-destun yr amgylchedd, gwaith rheoli, safleoedd gwarchodedig, pysgodfeydd a bioamrywiaeth.

Bydd yn gweithio'n agos gydag arweinydd y tîm i sicrhau bod cylch gwaith tîm yr amgylchedd yn cael ei gyflawni’n effeithiol yn y lle ac mewn ffordd sy'n bodloni’r nifer mwyaf o amcanion llesiant, Cyfoeth Naturiol Cymru a rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy.

Bydd yn cefnogi arweinydd y tîm mewn gwaith partneriaeth perthnasol ac wrth ymgysylltu â rhanddeiliaid.

Cymwysterau

Profiad o ddatblygu a rheoli prosiectau (dymunol).

Dealltwriaeth gyffredinol o reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy, gyda phrofiad wedi'i ganolbwyntio ar faes penodol o gylch gwaith tîm yr amgylchedd.

 Y gallu i gyfathrebu'n effeithiol â rhanddeiliaid a'r cyhoedd, gan esbonio materion ac ennill cefnogaeth drwy ddylanwadu.

Gwybodaeth a phrofiad helaeth o brosesau rheoleiddiol a gorfodi.

Trwydded yrru lawn sy'n gyfredol a dilys yn y DU i yrru cerbydau fflyd Cyfoeth Naturiol Cymru (ceir a faniau).

Gofynion y Gymraeg Hanfodol: Lefel 3 – Gallu defnyddio Cymraeg mewn rhai sefyllfaoedd Gwaith. 

Manteision gweithio i ni

Gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)

Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr

28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod

Absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd

Manteision a chymorth o ran iechyd a lles

Awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau